Här finns 52 båtplatser, en mycket populär klubbstuga, en travers som lyfter 10 ton, en mastkran 20 meter hög, en förrådsbyggnader för traktor och jollar samt uppställningsplatser för båtar under vintern. En båthall för uppställning av ett 20-tal båtar inomhus.

Det är också här i hamnen som klubbens ungdomsverksamhet traditionellt pågår under sommaren sedan början av 80-talet. Nu är tyvärr ABKs ungdomsverksamhet satt på sparlåga  då klubben saknar ungdomsledare i segling.

   Varje år har klubben samlat ett trettiotal ungdomar som tagit sina första steg inom seglingens fina konst - nu har klubben misslyckats att genomföra en generationsväxling bland instruktörer och ledare så nya behövs. Ställ upp!

   Under årens lopp har många projekt planerats och genomförts i hamnen för att förbättra de faciliteter som behövs för en bra verksamhet.

  • Hösten 2007 graderades båda travers och mastkran upp för att möta de nya krav som ständigt uppstår i hamnen med tyngre båtar och högre master. Idag lyfter traversen 10 ton och mastkranen är försedd med en gibb för att kunna lyfta master med en längd upp emot 20 meter.
  • Projektet att skapa ett båthus för dryga tjugo båtar har som sagt genomförts då byggnaden stod klar hösten 2011.
    Strax före midsommar 2009 fick ABK sin bygglovsansökan beviljad för en båthall 45x20 meter.
    Det samråd som skedde med grannarna till hamnen ledde inte till någon samstämmighet angående placeringen av hallen. Den placering som då avsågs var strax norr om bågskyttebanan - vilket ABK ansåg var en mer undanskymd placering.
  • En placering som dock innebar en förändring av rådande detaljplan i Alvik. Klubben beslöt då att söka bygglov helt enligt den rådande detaljplanen där hallen placeras så att klubb-stugan måste flyttas cirka åtta meter norrut.
    Ett sämre alternativ för de närmsta grannarna. ABK friköpte marken inom fastigheten Öde 1:190 från kommunen och ett nytt arrendeavtal upprättades, vilket innebar att uppställningsplanen utomhus flyttades in på klubbens "egen" arrenderade mark.

 

Rescue Sundsvall

SSRS Sjöräddningsstation i anslutning till hamnen är nu inne på sitt tionde år med ett stationshus och räddningsbåtar samt ett miljösläp - utrustad med 200 meter oljelänsar. För mer information se SSRS/Sundsvalls egen hemsida.